Algemene voorwaarden


Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te binden aan deze Algemene voorwaarden. The Hendrick's Hotel heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het wordt aanbevolen dat u deze Algemene voorwaarden (opnieuw) bekijkt bij uw herhaaldelijk gebruik van de website.

 

1. Boeking en diensten

U kunt via de website een kamer reserveren in The Hendrick's Hotel. Alle reserveringen moeten worden gegarandeerd met een creditcard die geldig is op de dag van aankomst. Niet-gegarandeerde reserveringen worden niet geaccepteerd.

Voor elke boeking die via de website wordt uitgevoerd, zijn de dan geldende tarieven en voorwaarden van toepassing. The Hendrick's Hotel heeft te allen tijde het recht om geen boeking te accepteren of uit te voeren of om aanvullende voorwaarden te stellen voor de acceptatie of uitvoering van een boeking.

Alle persoonlijke gegevens die The Hendrick's Hotel over u verzamelt, worden verwerkt volgens het privacybeleid van The Hendrick's Hotel. Bezoek de website om het privacybeleid te bekijken.

U zult gebruik maken van de diensten van The Hendrick's Hotel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze Algemene Voorwaarden, respectabiliteit en in overeenstemming met de redelijke instructies van The Hendrick's Hotel zoals gepubliceerd op de website of verstrekt in het hotel. Het is daarom niet toegestaan ​​om de diensten te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden en effecten, op een manier die schadelijk kan zijn voor de rechten en / of belangen van derden of die op enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor The Hendrick's Hotel, te bepalen door The Hendrick's Hotel. Als u in strijd handelt met het voorgaande, behoudt The Hendrick's Hotel zich het recht voor om verdere diensten aan u te weigeren. U bent aansprakelijk voor alle schade en kosten die The Hendrick's Hotel heeft opgelopen als gevolg van de overtreding zonder dat daarvoor voorafgaande aanspraak of ingebrekestelling vereist is.

 


 

2. Annulering en beëindiging 

Reserveringen met volledig flexibele voorwaarden moeten uiterlijk 3 dagen voor aankomst om 15:00 uur (lokale tijd in het hotel) worden geannuleerd of gewijzigd om een ​​100% nachttarief inclusief belastingen te vermijden. No-show fee: 100% nachttarief inclusief belastingen. Reserveringen met niet-restitueerbare voorwaarden kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd zonder kosten.

Aangezien de diensten van The Hendrick's Hotel accommodatie en / of recreatieve diensten zijn die moeten worden uitgevoerd in een bepaalde periode of op een bepaalde datum en / of tijd, wettelijke voorschriften die de klant het recht geven om de overeenkomst op afstand te beëindigen zonder opgaaf van redenen en binnen een specifieke termijn zijn niet van toepassing op de via de website gesloten overeenkomst, noch op de diensten.


 

3. Betaling

De vermelde tarieven op de website zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld. Als er gegronde redenen bestaan, behoudt The Hendrick's Hotel zich het recht voor om deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In geval van niet-tijdige betaling of niet-betaling, bent u in verzuim zonder dat een voorafgaand verzoek of een ingebrekestelling vereist is. Als u de vordering ondanks de vordering of ingebrekestelling niet betaalt, kan The Hendrick's Hotel de vordering tot incasso overdragen.


 

4. Rechten van intellectuele eigendom op de website

U erkent en gaat ermee akkoord dat de website materiaal bevat dat auteursrechtelijk beschermd is. Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo's, pictogrammen, grafische afbeeldingen of ontwerpen op de pagina's van deze website kunnen handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van The Hendrick's Hotel of aan haar gelieerde ondernemingen zijn. Het weergeven van handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken op pagina's op deze website betekent niet dat een licentie aan iemand anders is verleend.

U bent vrij om het materiaal op deze website te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, om het tijdelijk op één computer op te slaan en om het alleen voor uw eigen persoonlijke doeleinden af ​​te drukken. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft in gedownloade inhoud. U mag geen kopieën van het materiaal distribueren voor welk doeleinde dan ook of deze niet "framen" op een site die u maakt of gebruikt. U stemt ermee in zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de inhoud van deze website.

Elke ongeoorloofde download, verzending, herpublicatie of ander kopiëren of wijzigen van materiaal op deze website, inclusief handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken, kan een overtreding zijn van het merkenrecht en de auteursrechtwetgeving en kan leiden tot juridische stappen. The Hendrick's Hotel behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen ongeoorloofd gebruik van de handelsmerken, handelsmerken en afbeeldingen van The Hendrick's Hotel en haar gelieerde ondernemingen die op deze website te vinden zijn.


 

5. Onwettig en werboden verbruik 

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u aan The Hendrick's Hotel dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene voorwaarden.

The Hendrick's Hotel is niet verplicht om discussies, chats, berichten, uitzendingen, bulletinboards en dergelijke op deze website te controleren of te herzien en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties noch voor enige fout, laster, smaad , laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid vervat in informatie op dergelijke locaties op de website. Als u van mening bent dat een deel van de inhoud van de website in strijd is met intellectuele eigendomsrechten of op enige andere manier onwettig is, moet u een bericht sturen naar The Hendrick's Hotel met een volledige en nauwkeurige indicatie van de inhoud en waarom het is onwettig.

Het is verboden verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet overtreden. The Hendrick's Hotel zal volledige medewerking verlenen aan alle wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel dat The Hendrick's Hotel verzoekt of opdraagt ​​de identiteit bekend te maken van iemand die dergelijke informatie of materialen plaatst.


 

6. Vrijwarring van garanties

The Hendrick's Hotel heeft de informatie op deze website samengesteld voor het gebruik van gasten, potentiële gasten en reisprofessionals. De informatie-, materiaal- en software-algoritmen op deze website of die van deze website kunnen worden gedownload, inclusief tekst, afbeeldingen en hyperlinks, worden aangeboden 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar'.

De informatie en het materiaal op deze website worden verondersteld juist en volledig te zijn op het moment van publicatie. Hoewel The Hendrick's Hotel probeert ervoor te zorgen dat alle informatie en materiaal actueel en juist blijven, kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en garandeert The Hendrick's Hotel niet altijd de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Bovendien biedt The Hendrick's Hotel geen garantie voor de nauwkeurigheid, adequaatheid of volledigheid van software-algoritmen en wijst zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in softwaregebreken af.

The Hendrick's Hotel garandeert niet dat de website en / of haar diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of uitval toegankelijk zijn.

Geen garantie van welke aard dan ook, impliciet, expliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden, eigendom, verborgen gebreken, ononderbroken service, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en vrijheid van computervirussen, wordt gegeven in combinatie met de informatie, materialen en software-algoritmen.


 

7. Exclusion of liability

De aansprakelijkheid van The Hendrick's Hotel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen en / of vanwege een onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot vergoeding van de directe schade die u lijdt tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs betaald aan The Hendrick's Hotel voor de diensten waarvan de aansprakelijkheid is gevolgd. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van The Hendrick's Hotel voor directe schade, van welke aard dan ook, een bedrag van € 500, - overschrijden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. schade aan eigendom;
  2. redelijke kosten gemaakt ter beoordeling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de beoordeling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van The Hendrick's Hotel voor andere schade dan directe schade ("indirecte schade"), inclusief - maar niet beperkt tot - morele of gevolgschade, winstderving, verlies van kansen, verlies van informatie, uitgaven die voortvloeien uit deze website of in verband met een website met hyperlinks of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de website, software-algoritmen of websites met hyperlinks te gebruiken door onderbreking, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus of lijn- of systeemstoring, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De beperkingen genoemd in de voorgaande paragrafen van dit artikel vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Hendrick's Hotel of haar managers ("eigen acties").

Een voorwaarde voor het creëren van een recht op schadevergoeding is altijd dat u de schade aan The Hendrick's Hotel zo snel mogelijk na het ontstaan ​​schriftelijk moet melden. Elke vordering tot schadevergoeding tegen The Hendrick's Hotel vervalt door het enkele verstrijken van een termijn van 6 maanden vanaf het begin van de claim.


 

8. Links naar websites van derden

The Hendrick's Hotel heeft geen controle over een website van een derde partij en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde website of een link op een gelinkte website. The Hendrick's Hotel biedt dergelijke links alleen voor uw gemak en de opname van een link impliceert geen goedkeuring, onderzoek of verificatie door The Hendrick's Hotel van de gelinkte website of enige informatie die erin is opgenomen.

Software-algoritmen die beschikbaar zijn en hyperlinks naar andere internetbronnen zijn op eigen risico. De inhoud, nauwkeurigheid, meningen en andere koppelingen die door deze software-algoritmen en bronnen worden verstrekt, worden niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of goedgekeurd door The Hendrick's Hotel.


 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten en alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit of verband zouden kunnen houden met de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de website of de diensten van The Hendrick's Hotel worden beheerst door Nederlands recht. Deze rechtskeuze zal echter niet tot gevolg hebben dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden door bepalingen waarvan op grond van uw nationale wetgeving niet kan worden afgeweken.

Voor zover nationale of internationale rechtsregels niet anders als dwingend voorschrijven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de website of de diensten van The Hendrick's Hotel uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.